Pregledi i tehnička ispitivanja

Za Vas pratimo rokove i ispitujemo električne i gromobranske instalacije, vršimo preglede sredstava rada, vatrodojavu i panik rasvjetu. te vršimo obuke za rukovaoce viljuškarima, dizalicama, parnim kotlovima i drugo.

Stručan, dobro obučen zaposlenik iz oblasti zaštite na radu smanjuje rizike nastanka bolovanja, zastoja u proizvodnji. Svojim komitentima “VATROZAŠTITA” d.o.o Živinice preko stučnog kadra sa dugogodišnjim iskustvom kroz kvalitetnu obuku iz oblasti zaštite na radu smanjuje gore navedene rizike na najmanju moguću mjeru.

Za Vas ispitujemo

  • 1. Elektro instalacije

    Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavlja se u cilju utvrđivanja da li su na instalacijama primijenjena pravila zaštite na radu kojima ona moraju udovoljavati kada su u upotrebi, odnosno da li zbog nastalih promjena u toku upotrebe instalacije ugrožavaju život i zdravlje osoba koje njima rukuju ili u njihovoj blizini borave i rade.

  • 2. Radne mašine

    Izdajemo upotrebne dozvole za sve vrste mašina.

  • 3. Ispitivanje gromobranske instalacije

    Sistemi zaštite od munje koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te zahtjeve propisane Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama