Pravilnik o sigurnosti pri radu sa električnom energijom

Pravilnikom se propisuju pravila za sigurnost i zdravlje pri radu s električnim postrojenjima, instalacijama i opremom, čijom primjenom se otklanjaju opasnosti za sigurnost izdravlje od djelovanja električne energije te prava i dužnosti poslodavca, radnika i drugih osoba u vezi s provedbom tih pravila.

Pravilnik o sigurnosti

Pravila za sigurnost i zdravlje na radu, primjenjuju se na električna postrojenja, instalacije i opremu:

 • izmjenične struje industrijske frekvencije nazivnih napona većih od 50 V do najviših napona,
 • istosmjerne struje nazivnih napona većih od 120 V do najviših napona,
 • nižih nazivnih napona od nazivnih napona iz ovog članka

Radovi u blizini dijelova pod naponom s nazivnim naponima višim od 50 V za izmjeničnu i 120 V za istosmjernu struju, smiju se izvoditi samo onda kada poduzete mjere zaštite osiguravaju da se ne mogu dotaknuti dijelovi pod naponom ili dosegnuti zona rada pod naponom.

Pravilnik o sigurnosti
 • Prije početka bilo kojeg rada, voditelj električnog postrojenja ili instalacije odnosno ovlaštena osoba u električnom postrojenju mora biti upoznata s predviđenim radovima.
 • Rukovoditelj radova i voditelj električnog postrojenja ili instalacija odnosno ovlaštena osoba u električnom postrojenju moraju međusobno usuglasiti uklopno stanje, koje dopušta radove, i
  opisati sve radove sa, na ili u blizini postrojenja ili instalacije i to prije promjene uklopnog stanja ili početka radova.

Mjesto rada mora biti jasno određeno i označeno. Na mjestima rada u svim dijelovima električnih postrojenja i instalacija i u blizini mjesta na kojima se radovi ili pojedini poslovi obavljaju stalno, povremeno ili iznimno, sukladno propisima mora biti osigurano:

 • sigurna radna površina veličine primjerene radovima ili poslovima koji se s nje obavljaju,
 • sigurni pristupi na radne površine,
 • dostatna rasvjeta, sigurno i brzo napuštanje mjesta rada u slučaju iznenadne, nepredviđene opasnosti.

Beznaponsko stanje

Prije početka rada u beznaponskom stanju mora se osigurati mjesto rada primjenom prema sljedećem redoslijedu:

 • isklopiti i odvojiti od napona,
 • spriječiti ponovni uklop,
 • utvrditi beznaponsko stanje,
 • uzemljiti i kratko spojiti,
 • ograditi mjesto rada od dijelova pod naponom.

Rad pod naponom je svaki rad pri kojem radnici dijelovima tijela, alatom, opremom ili pomoćnim sredstvima dodiruju gole dijelove koji su pod naponom ili ulaze u zonu rada pod naponom.

beznaponsko stanje

U smislu ovog Pravilnika, mjerenja su definirana kao sve radnje za mjerenje električnih i drugih fizikalnih veličina u električnim postrojenjima. Mjerenja smiju obavljati stručne ili podučene osobe.,Kada se mjerenja izvode unutar električnih postrojenja, moraju se koristiti prikladni i sigurni mjerni instrumenti. Ovi instrumenti moraju biti provjereni prije korištenja i nakon korištenja tamo gdje je potrebno.

Ako kod mjerenja postoji rizik od dodira dijelova pod naponom višim od 25 V izmjenične struje, odnosno 60 V istosmjerne struje, osoblje koje izvodi mjerenja mora koristiti zaštitna sredstva i poduzeti mjere opreza protiv električnog udara te djelovanja električnog luka i kratkog spoja.

Posjetite našu web stranicu.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci