Pravilnik o tehničkim propisima gromobrana

Pri projektiranju, građenju i održavanju gromobrana primjenjivat će se tehničke mjere sadržane u Tehničkim propisima o gromobranima.

Dijelovi gromobranske instalacije

Gromobran je električna instalacija izvedena tako da mogućnost udara groma u zaštićeni objekt bude svedena na minimum. Ta instalacija je sastavljena od: hvataljki, odvoda, uzemljivača i dopunskog pribora (prema potrebi).

Hvataljke su metalni štapovi, vodovi na krovu (krovni vodovi), kao i metalni dijelovi krova uopće, čiji je zadatak da prihvate grom odnosno atmosfersko pražnjenje. Odvod je dio instalacije gromobrana, koji spaja hvataljku sa uzemljivačem odnosno sa zemljovodom, a sastoji se od metalnog voda ili metalnih masa (dijelova) zaštićenog objekta.

Pravilnik o tehničkim propisima

Glavni odvodi su odvodi koji po materijalu i dimenzijama odgovaraju odredbama tačke ovih propisa. Pomoćni odvodi su ostali odvodi, naročito odvodi premalenog presjeka, žljebovi i sl. Spoj, stezaljka, var itd. su dijelovi koji služe za međusobno provodno spajanje dijelova gromobrana, kao i za spajanje gromobrana sa metalnim masama zaštićenog objekta.

Mjerni spoj (rastavna spojnica) je spoj u odvodu, koji se može rastaviti radi mjerenja otpora rasprostiranja. Priključni vodovi su vodovi koji spajaju hvataljke ili metalne mase u zgradi i na njoj, među sobom ili sa krovnim vodovima. Uzemljivači su u zemlju ukopani metalni dijelovi koji su s njom u provodnoj vezi. Dijelovi dovoda do uzemljivača, koji leže neizolirano u zemlji, smatraju se dijelovima uzemljivača.

Zemljovodi su vodovi koji povezuju odvode (od mjernog spoja) sa uzemljivačem ili sabirnim zemljovodom, i položeni su izvan zemlje ili izolirano u zemlji. Sabirni zemljovod je podzemni vod koji spaja najmanje dva uzemljivača priključena na glavne odvode. Uzemljenje je skup uzemljivača spojenih provodno među sobom pomoću zemljovoda ili sabirnih
zemljovoda

Električna postrojenja

Pri postavljanju gromobranske instalacije treba uzeti u obzir blizinu električnih postrojenja toj gromobranskoj instalaciji kao i blizinu:

  • zgrada u obliku tornja, kao što su: antenski stupovi predajnika, tornjevi bogomolja, osmatrački tornjevi, dimnjaci sa električnim reklamnim instalacijama, stupovi za reflektore itd.;
  • zgrada ugroženih požarom i eksplozijom. Ako se električno postrojenje nalazi ili postavlja blizu gromobranske instalacije, potrebno je:
    • čelične cijevi vodova koje su međusobno provodno spojene i metalne plašteve kablova spojiti sa gromobranskim vodovima ili sa metalnom masom spojenom sa gromobranskim vodovima, i to na mjestu približavanja i na drugom mjestu najbližem zemlji;
    • na vodovima sa zaštitnim vodičem zaštitni vodič spojiti sa gromobranskim vodovima kao pod a), pod uvjetom da zaštitni vodič ima presjek najmanje 10 mm2 Cu, 16 mm2 Al odnosno 50 mm2 Fe.

Gdje ima više paralelnih vodiča, uzima se u obzir zbroj njihovih presjeka. Zaštitni vodiči za zaštitu pomoću zaštitne naponske sklopke, ne smiju se spojiti sa gromobranskim postrojenjem. Ako se električna instalacija spaja sa gromobranskim postrojenjem, postavljaju se na glavnoj uklopnoj ploči odvodnici prenapona spojeni sa uzemljenjem gromobrana.

Pravilnik o tehničkim propisima

Električne instalacije u armiranobetonskim ili čeličnim skeletnim zgradama ili na metalnim masama koje su spojene sa gromobranskim postrojenjem, nije potrebno spajati preko odvodnika prenapona ni direktno sa gromobranskim vodovima. Razmak između gromobranskog voda i voda niskonaponskog kućnog priključka treba da je najmanje 1 m.

Gromobranska instalacija

Treba nastojati da se na krovovima gromobranska instalacija odijeli od krovnog nosača. To je ispunjeno ako je krovni nosač udaljen bar 1 m od gromobranske instalacije. Ako je razmak manji od 1 m, treba gromobranske vodove izolirati pomoću izolacione cijevi otporne prema atmosferskim utjecajima ili ih pokriti drvenim daskama.

Ako se između krovnog nosača i gromobranske instalacije ne može postići ni udaljenost od 0,4 m, treba osim izoliranja gromobranskih vodova pomoću izolacione cijevi u smislu tačke 4.861 ovih propisa, krovni nosač spojiti sa gromobranskom instalacijom preko dva zatvorena iskrišta od 20 do 30 mm. Ova iskrišta treba da su zaštićena od mehaničkih oštećenja i međusobno udaljena najmanje 1 m, a njihov napon reagiranja pri 50 Hz treba da je viši od 20 kV.

Iskrišta treba ispitati pri svakom pregledu. Ako se vrh krovnog nosača nalazi za više od 2,5 m iznad najviše tačke zgrade u krugu oko nosača sa promjerom od 20 m (npr. sljeme, dimnjak, nadgradnja itd.), krovni nosač treba spojiti sa gromobranskom instalacijom preko dva iskrišta. U pogledu antena treba primjenjivati odgovarajuće tehničke propise za antenska postrojenja i ove tehničke propise.

Televizijske antene i antene za ultrakratke valove treba priključiti na gromobransku instalaciju neposredno, a druge antene – preko odvodnika prenapona smještenog što bliže anteni. To se odnosi na antene uzemljene iz pogonskih razloga. Efektivna vrijednost naizmjeničnog napona reagiranja odvodnika prenapona pri 50 Hz može iznositi najviše 2000 V, ako antena nije predviđena za viši radni napon.

Pravilnik o tehničkim propisima

Metalne krovne nosače za antene treba uzemljiti odnosno priključiti na gromobransku instalaciju. Presjek i materijal priključnih vodova za antenu ili krovni nosač moraju ispunjavati uvjete ovih propisa. Metalne nosače telekomunikacionih vodova na zaštićenim objektima treba priključiti na gromobransku instalaciju najkraćim putem pomoću vodiča u smislu ovih propisa, ako je to iz pogonskih razloga dopušteno.

Povezivanje sa drugim uzemljenjima

Uzemljenje gromobranske instalacije i pogonska kao i zaštita uzemljenja niskonaponskih elektroenergetskih postrojenja i instalacija, u pravilu, međusobno se povezuju, osim u određenim slučajevima kad je to zabranjeno propisima. Ista tako, gromobranska instalacija povezuje se sa pogonskim kao i zaštitnim uzemljenjem visokonaponskih postrojenja, ako ispunjava uvjete za to uzemljenje u pogledu napona dodira i napona koraka. Povezivanje uzemljenja gromobranske instalacije sa uzemljenjima telekomunikacionih instalacija vrši se suglasno propisima o telekomunikacionim instalacijama.

Pravilnik o tehničkim propisima

Posjetite našu web stranicu.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci