Servis vatrogasnih aparata – Sve što trebate znati

Veliki broj vatrogasnih aparata u raznim objektima znači da iste mora neko i održavati, kako u slučaju nesreće ne bi došlo do nefunkcionalnosti samog aparata i samim time ogromne štete. Kako bi uopšte neka pravna osoba, obrtnik ili tijelo državne uprave moglo vršiti održavanje vatrogasnih aparata mora posjedovati odgovarajući prostor za rad te zaposlenu stručnu osobu. Mora se zatražiti ovlaštenje od proizvođača ili uvoznika za servis vatrogasnih aparata. Kada dobije ovlašenje traži od MUP-a naljepnice za servis vatrogasnih aparata za koje je dobio ovlašenje od proizvođača ili uvoznika.


Požar na automobilima

Već je svima jasno kako su električne instalacije jedna od najproblematičnijih komponenti koje mogu rezultirati zapaljenjem. Problem je tim veći ako automobil ima hrpu potrošača električne energije koji su, više manje,nespretno ugrađeni, a što je čest slučaj kod loše izvedenih tuning projekata. Problem nisu samo ugrađeni potrošači već i brojne…


Šta servis vatrogasnih aparata mora da posjeduje

Servis vatrogasnih aparata mora da posjeduje barem minimalnu opremu za rad:

-Alat opće namjene (ključevi, kliješta, škripac itd) po količini i vrsti prilagođen opsegu rada,

-Kliješta za plombiranje sa identifikacijskom oznakom ovlaštenog preduzeća,

-Dinamometarski ključ sa posebnim nastavcima za pritezanje,

-Vagu za kontrolu bočica razreda točnosti III sa podjelom 1 gram,

-Vaga za kontrolu mase punjenja i mase prijenosnih aparata razreda točnosti III s podjelom na 100 grama,

-Pumpa za pretakenje CO2 s opremom za punjenje aparata i napravom za punjenje bočica,

-Pumpa, priključci i naprave za hidraulično ispitvanje pojedinih tipova i vrsta spremnika aparata,

-Naprava za ispitvanje i regulaciju sigurnosnih ventila,

-Uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom,

-Uređaj za punjenje i stavljanje pod tlak aparata pod stalnim tlakom,

-Katalozi rezervnih dijelova i upute proizvođača za pregled i održavanje,

-Vlagomjer,

-Set žigova sa oznakama od 0 do 9.


Požar na automobilima

Već je svima jasno kako su električne instalacije jedna od najproblematičnijih komponenti koje mogu rezultirati zapaljenjem. Problem je tim veći ako automobil ima hrpu potrošača električne energije koji su, više manje,nespretno ugrađeni, a što je čest slučaj kod loše izvedenih tuning projekata. Problem nisu samo ugrađeni potrošači već i brojne…


Servis vatrogasnog aparata sa bočicom

U nastavku će biti opisan servis vatrogasnog aparata S9 proizvođača Pastor koji je proizveden 2014 godine te je na njemu potrebno izvršiti periodični pregled (svake godine) i unutarnji pregled (za aparate mlađe od 15 godina, unutarnji pregled svakih 5 godina, dok za starije aparate od 15 godina vrši se unutarnji pregled svake 2 godine) koji se obavlja prema uputama proizvođača. Spojna cijev sa mlaznicom se odvrće te se provjerava njena prohodnost propuhivanjem sa zrakom. Ispituje se spojna cijev na nepropusnost vrijednošću ispitnog tlaka spremnika. Po završetku ispitivanja potrebno je postaviti novu membranu spojne cijevi. Odgovarajući holanderom odvrće se glava zatvarača te je potrebno provjeriti zatvarač da li ima nekakvo oštećenje. Vadimo bočicu sa uzbunom cijevi. Potrebno je skinuti osigurač sa glave zatvaralam te glavu zatvarača detaljno rastaviti. Odvojiti udarni gumb od igle skidanjem prstenastog osigurača, izvući iglu i promijeniti brtvu na njoj, te sve vratiti nazad i provjeriti da li je slobodan hod udarnog gumba i hod igle za aktiviranje vatrogasnog aparata, te ih podmazati sa bez- kiselinskom masti. Potrebno je na svakom periodičnom servisu ugraditi novu brtvu zatvarača. Kada se sklopi glava zatvarača potrebno je vratiti osigurač i plombirat sa bakrenom žicom 0,3 mm. Potrebno je izvagati bočicu, provjeriti da li masa odgovara podacima utisnutima na bočici, potrebno je upisati masu i datum pregleda na odgovarajući naljepnicu i nalijepiti na bočicu.

Servis vatrogasnog aparata pod stalnim tlakom

Ovdje ćemo objasniti proces servisiranja vatrogasnog aparata P9 proizvođača Pastor koji je proizvoden 2013 godine te je na njemu potrebno izvršiti samo periodični pregled što je ustanovljeno preglednom naljepnice na spremniku vatrogasnog aparata. Pregledom njegovog vanjskog stanja uočeno je da naljepnica s uputama za upotrebu oštećena te da ju je potrebno zamijeniti, nedostaje magnet na mlaznici i nedostaje plomba na osiguraču. Ugrađuje se novi magnet i lijepi nova naljepnica s uputama za vatrogasni aparat p9.

Prije bilo kakve radnje na ovoj vrsti vatrogasnog aparata potrebno je ispustiti tlak iz njega. Ispuštanje tlaka vrši se odvrtanjem kontrolnog manometra te pritiskom na iglu ventila ili ako nema iglu ventila ovrtanjem manometra do potpunog pražnjenja. Kada je izašao sav plin potrebno je pažljivo odvrnuti ventil jer postoji opasnost da je ostalo još tlaka u aparatu. Ventil se odvrće sa odgovarajućim alatom. Nakon što se odvrnuo ventil aparata, odvrće se usponska cijev koja se propuhuje, provjerava se funkcionalnost ventila, propuhe ventil te ugrađuje nova brtvu ventila, te se po potrebno detaljno rastavlja ventil.

Vatrogasni aparat je potrebno izvagati da bi mu se ustanovila ukupna masa koja se kontroloira naljepnicom od prethodnog servisa na usponskoj cijevi. Pošto se ustanovilo da se masa poklapa sa prethodniim servisom, na novu naljepnicu mase aparata upisuje se masa spremnika s ventilom, masa praha, ukupna masa, datum periodičnog pregleda i serijski broj aparata sa godinom proizvodnje te se lijepi na usponsku cijev.

Korištena literatura: Vedran Kreh- Vatrogasni aparati, Završni rad

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci