OSNOVE SIGURNOSTI – Zaštita na radu

Osnove sigurnosti - Osnove zaštite na radu
 • ZAŠTITA NA RADU je skup pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita
  zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom, te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.
 • PREVENCIJA – su planirane, odnosno poduzete mjere u svakom radnom postupku kod poslodavca, s ciljem sprječavanja ili smanjenja rizika na radu.

MJERE ZAŠTITE NA RADU

 • Mjere zaštite na radu su zahtjevi u pogledu zdravstvenih, fizičkih, psihičkih i drugih sposobnosti radnika, objekata, radnih prostorija i prostora, oruđa i uređaja za rad, tehnološkog postupka, radnog vremena, organizacije rada i dr., da bi se osigurala odgovarajuća zaštita na radu.

Mjere zaštite na radu dijele se na:

 • prethodne mjere zaštite na radu
 • tekuće mjere zaštite na radu i
 • kurativne mjere zaštite na radu

PRETHODNE MJERE ZAŠTITE NA RADU

 • Svrha prethodnih / preventivnih mjera zaštite na radu je da se zahtjevimasigurnosti na radu udovolji još prije nego počne sam rad kako bi se spriječile, tj. prevenirale štetne posljedice rada koje mogu nepovoljno djelovati načovjeka.
 • „Bolje spriječiti nego liječiti”

TEKUĆE MJERE ZAŠTITE NA RADU

 • Tekuće mjere zaštite na radu su one koje se provode kontinuirano, tijekom vremena rada, kako bi se održao postignuti stupanj zaštite na radu.
 • Pregledi (ispitivanja) i nadzor

KURATIVNE MJERE ZAŠTITE NA RADU

 • Kurativne mjere zaštite na radu obuhvaćaju sve postupke i radnje nužne za saniranje posljedica nesreća i nezgoda na radu koje su rezultat neprimjene propisanih mjera zaštite na radu ili drugih nepredviđenih događaja.

PRAVILA – ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila, a osobito:

 • pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada
 • pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada
 • pravila koja se odnose na radnike te prilagodbu procesa radanjihovom spolu, dobi, fizičkim, tjelesnim i psihičkim sposobnostima
 • načine i postupke osposobljavanja i obavješćivanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu
 • načine i postupke suradnje poslodavca, radnika i njihovih predstavnika i udruga te državnih ustanova i tijela nadležnih za zaštitu na radu
 • zabranu stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog aktivnosti poduzetih radi zaštite na radu
 • ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, sa svrhom uklanjanja čimbenika rizika i njihovih štetnih posljedica.

OPĆA NAČELA PREVENCIJE

OPĆA NAČELA prevencije uključuju:

 • izbjegavanje rizika
 • procjenjivanje rizika
 • sprječavanje rizika na njihovom izvoru
 • prilagođavanje rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izboromradne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje
 • prilagođavanje tehničkom napretku
 • zamjenu opasnog neopasnim ili manje opasnim
 • razvoj dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša
 • davanje prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim
 • odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika
 • besplatnost prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.

OSNOVNA PRAVILA – ZAŠTITA NA RADU

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a osobito:

 • zaštitu od mehaničkih opasnosti
 • zaštitu od udara električne struje
 • sprječavanje nastanka požara i eksplozije
 • osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
 • osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora
 • osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba
 • osiguranje čistoće
 • osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka
 • osiguranje propisane rasvjete
 • zaštitu od buke i vibracija
 • zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
 • zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja
 • zaštitu od prekomjernih napora
 • zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja
 • osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu

1. Opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama
Sva sredstva rada moraju biti opskrbljena potrebnim zaštitnim napravama što se utvrđuje propisanim ispitivanjima te o čemu se izrađuje i vodi propisana dokumentacija i evidencija.

2. Osiguranje od udara električne struje
U svim objektima te na svim strojevima i uređajima mora se provesti propisano ispitivanje zaštite od udara električne struje (zaštita od direktnog i indirektnog dodira). O provedenim ispitivanjima mora se izrađivati propisana dokumentacija.

3. Osiguranje od udara groma (atmosferskih pražnjenja)
Na objektima za rad mora biti provedena zaštita od udara groma čija se ispravnost utvrđuje propisanim ispitivanjima. O provedenim ispitivanjima mora se izrađivati propisana dokumentacija.

4. Spriječavanje nastanka požara i eksplozije
Obveza je poslodavca da poduzima sve mjere zaštite od požara koje su potrebite s obzirom na poslove koji se obavljaju u tvrtki, a ako ipak do njega dođe da se opasnost za sigurnost i zdravlje zaposlenika smanji na najmanju moguću mjeru. U tu svrhu poslodavac nabavlja i odgovarajuće raspoređuje sredstva i opremu za zaštitu od požara, organizira održavanje i ispitivanje sredstava i opreme za zaštitu od požara te organizira osposobljavanje zaposlenika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom. Za slučaj izvanrednih događaja poslodavac je obvezan utvrditi plan evakuacije i spašavanja, s njime upoznati sve zaposlenike te organizirati redovite vježbe evakuacije i spašavanja. Zaposlenicima koji su određeni za provođenje evakuacije i spašavanja mora se staviti na raspolaganje određena oprema.

5. Osiguranje radne površine i radnog prostora
U svim radnim prostorijama i prostorima mora biti osigurana dovoljna radna površina i radni prostor za zaposlenike s obzirom na poslove koje obavljaju. Ako u radnim prostorijama vladaju normalni mikroklimatski uvjeti, veličina radne prostorije mora biti takva da na svakog zaposlenika dolazi najmanje 10m³ zračnog prostora i 2m² slobodne površine poda.

6. Osiguranje putova za prolaz, prijevoz i za evakuaciju
U svim radnim i pomoćnim prostorijama i prostorima moraju biti osigurani potrebni putovi za prolaz, prijevoz i evakuaciju.

7. Osiguranje čistoće
U svim radnim i pomoćnim prostorijama i prostorima mora biti osigurana odgovarajuća čistoća.

8. Osiguranje temperature ivlažnosti te ograničenje brzine kretanja zraka
U svim radnim prostorijama i prostorima mora biti osigurana odgovarajuća mikroklima čija se ispravnost mora ispitivati u propisanim vremenskim razmacima. O provedenim ispitivanjima mora se izrađivati propisana dokumentacija i voditi evidencija.

9. Osiguranje rasvjete mjesta rada i radnog okoliša
U svim radnim i pomoćnim prostorijama mora biti osigurana odgovarajuća rasvjeta čija se ispravnost mora ispitivati u propisanim vremenskim razmacima. O provedenim ispitivanjima mora se izra đivati propisana dokumentacija.

10. Ograničenje buke i vibracije u radnom okolišu
U svim radnim prostorijama i prostorima za koje je utvrđeno da je to potrebno, mora se provoditi propisano ispitivanje, odnosno mjerenje buke čime se utvrđuje je li razina buke udovoljava pravilima zaštite na radu. O provedenim ispitivanjima mora se izrađivati propisana dokumentacija.

11. Osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
U svim radnim i pomoćnim prostorijama i prostorima mora biti provedeno osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja.

12. Osiguranje od djelovanja tvari i zračenja štetnih za zdravlje
U svim radnim i pomoćnim prostorijama i prostorima za koje je utvrđeno da je to potrebno, mora biti provedena odgovarajuća zaštita od štetnih tvari i zračenja. Ispitivanjem i mjerenjem u propisanim vremenskim razmacima utvrđuje se ispravnost provedene zaštite o čemu se izrađuje odgovarajuća dokumentacija te vodi evidencija.

13. Osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu
Svi zaposlenici moraju imati na raspolaganju dovoljan broj prostorija s uređajima za osobnu higijenu. Oprema tih prostorija ovisi o vrsti poslova koje zaposlenici obavljaju.

POSEBNA PRAVILA – ZAŠTITA NA RADU

Posebna pravila zaštite na radu odnose se na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke.

Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve glede:

 • dobi,
 • spola,
 • završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad,
 • zdravstvenog stanja,
 • tjelesnog stanja,
 • psihofizioloških i psihičkih sposobnosti, kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada.

Posebna pravila zaštite na radu sadrže i prava i obveze u vezi sa:

 • organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora
 • načinom korištenja odgovaraju će osobne zaštitne opreme
 • posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima
 • postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa
 • uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla, obavljanja jednoličnog rada i rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te izloženosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom
 • postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.

1. Osobna zaštitna sredstva
Kada nije moguće zaštitu od štetnosti i opasnosti otkloniti mjerama zaštite na sredstvima rada, poslodavac mora zaposlenicima osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva i skrbiti se da ih zaposlenici koriste pri obavljanju poslova i radnih zadataka. Na osnovi provedene procjene rizika prvotno se mora provesti utvrđivanje poslova na kojima se moraju koristiti osobna zaštitna sredstva, zatim utvrditi vrste sredstava, postupak zaduživanja zaposlenika, nadzor nad korištenjem, način pohrane i održavanja te način vraćanja i otpisivanja dotrajalih osobnih zaštitnih sredstava.

2. Posebni postupci tijekom uporabe opasnih tvari
Poslodavac koji koristi odnosno prerađuje opasne tvari obvezan je stalno unapređivati stanje zaštite na radu primjenom pravila zaštite na radu pri uporabi, odnosno preradi tih tvari, redovito nastojati da je koncentracija opasnih tvari što niža i stalno ispod KDK (kratkotrajno dozvoljene koncentracije) te osigurati pakiranje i označavanje opasnih tvari tako da ne postoji opasnost za sigurnost i zdravlje zaposlenika. Postupci se mogu propisati pisanim uputama za rad na siguran na čin s kojima moraju biti upoznati svi zaposlenici.

3. Znakovi sigurnosti i upozorenja
Na mjestima i sredstvima rada kao i na pripadajućim instalacijama moraju se trajno postaviti znakovi sigurnosti i znakovi općih obavijesti.

4. Način obavljanja poslova
Ako znakovi sigurnosti nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje moraju se postavljati pisane upute o uvjetima i načinu uporabe prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih radnih tvari i opreme. Upute se postavljaju neposredno na mjesto uz izvor opasnosti kako bi se opasnost ili šteta koja bi na tom mjestu rada mogla nastati, smanjila ili u potpunosti spriječila. Upute za siguran rad ili postupak najčešće se izrađuju u obliku ploča pravokutnog oblika na kojima je tekst koji može biti dopunjen crtežima, simbolima ili shemama.

5. Postupak s unesrećenim i oboljelim do upućivanja zdravstvenoj ustanovi
Poslodavac je dužan organizirati pružanje prve pomo ći zaposlenicima u slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihova upućivanja u bolnicu. Na radu se uvijek mora nalaziti određeni broj zaposlenika koji su osposobljeni i određeni za pružanje prve pomoći. Njima se mora staviti na raspolaganje potrebna oprema. Na ormariću s opremom za pružanje prve pomoći mora pisati IME osobe osposobljene za pružanje prve pomoći i broj telefona na koji ga možete pozvati, ime i broj telefona liječnika opće prakse koji može pružiti prvu pomoć; broj telefona najbližehitne pomoći, nadležne za hitnu intervenciju.

PRIZNATA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

 • Ako nisu na snazi pravna pravila zaštite na radu koja bi poslodavac trebao primijeniti radi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, primjenjivat će se priznata pravila zaštite na radu.
 • Priznata pravila zaštite na radu podrazumijevaju norme, pravila struke ili u praksi provjerene načine, pomoću kojih se otklanjaju ili smanjuju rizici na radu i kojima se sprječava nastanak ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih štetnih posljedica za radnike.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci