Upotrebne dozvole za mašine

S obzirom da smo svjedoci svakodnevnih povreda na radu koje nastaju zbog neispravnih mašina, (bilo zbog namjernih skidanja zaštitnih uređaja ili neispravnosti uslijed lošeg održavanja, odnosno dotrajalosti samih mašina), ispitivanje mašina i uređaja ima veliki značaj za sigurnost na radu. Obaveza ispitivanja mašina proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu i
Pravilnika koji regulišu ovu oblast.

Pravilnik o zaštiti na radu koji propisuje upotrebne dozvole za mašine

Zakon propisuje da je poslodavac dužan redovno obavljati pregled svih mašina i uređaja te osigurati da sve mašine u svakom trenutku budu ispravne. Provjeru ispravnosti poslodavac može povjeriti svojim stručnim radnicima s odgovarajućim znanjem i opremom za ispitivanje, drugim stručnim institucijama koje se bave održavanjem mašina ili ovlaštenim institucijama, koje se bave ispitivanjem mašina i uređaja.

Zakon utvrđuje posebnu obavezu ispitivanja mašina i uređaja s povećanim opasnostima. To su one mašine pri čijoj upotrabi postoji povećana opasnost za sigurnost i zdravlje radnika, unatoč primjene osnovnih pravila zaštite na radu. Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve sigurnosti na sredstvima rada zbog uklanjanja ili smanjivanja opasnosti za osobe na radu, te je njihova primjena obavezna uvijek kada se ona primjenjuju. Drugim riječima osnovna pravila zaštite na radu obuhvaćaju sve tehničke mjere zaštite na mašinama i uređajima.

Upotrebne dozvole

Povećana opasnost

To znači, sve one mašine kojima se prilikom primjene tih pravila nije uspjelo ukloniti opasnost za radnika, predstavljaju povećanu opasnost. Oni su utvrđeni u pravilniku o listi mašina i uređaja s povećanim opasnostima. Te mašine i uređaji moraju se obavezno ispitivati. Sve mašine i uređaji koji se ne nalaze na listi podliježu prema Zakonu takođe ispitivanje, te obavezuju poslodavace da su dužani obavljati pregled svih mašina i uređaja.

Također, treba pomenuti da postoje i neke nelogičnosti u samoj listi mašina i uređaja s povećanim opasnostima, te se ponekad ne može odrediti da li neka mašina pripada toj listi. Zbog toga bi bilo dobro da se lista mašina i uređaja obnavlja, odnosno da se nakon višegodišnjeg iskustva pri ispitivanju mašina i uređaja odrede neki novi kriteriji prema kojima bi se određene mašine smatrali opasnim.

U svakom slučaju, dok se neke mašina nalazi na popisu liste, bez obzira koliko ona bila zaštićena, postoji obaveza njenog ispitivanja. Dakle, poslodavac je obavezan da sačini registar sredstava koji podliježu periodičnom ispitivanju.

Ispitivanja mašina i uređaja s povećanim opasnostima provode se u ovim slučajevima:

 • Prije njihovog stavljanja u upotrebu,
 • Najmanje jedan put nakon tri godine njihove upotrebe,
 • Poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka upotrebe,
 • Prije početka upotrebe na novom mjestu upotrebe ako su mašine i uređaji premještani s jednog mjesta na drugo, pa su zbog toga rastavljani i ponovno sastavljani,
 • Izvan utvrđenih rokova ako inspektor rada opravdano pretpostavi da je ispitivanje potrebno.

Važno je napomenuti da rokovi za ispitivanje pojedinih mašina mogu biti i kraći, ako je to regulisano posebnim propisima.

Postupak ispitivanja

Poslodavac mora za sve poslove ispitivanja koje obavlja izraditi procedure o postupcima, uslovima i metodama obavljanja tih ispitivanja koji trebaju biti izrađeni u skladu s ISO 10013. Sam postupak ispitivanja se sastojati iz nekoliko faza.

Pripremni radovi

Oni obuhvaćaju pripremu i pregled tehničke dokumentacije mašine. Isto tako je važno iz evidencije o povredama na radu sistematizirati povrede kojima su izvor mašine za rad s povećanim opasnostima. Pri samom dolasku na teren ispitivačima treba dati na uvid i zapisnike o prethodnom ispitivanju. To se ne traži zato da bi se prepisivali podaci, već da bi se iz njih mogle vidjeti primjedbe zabilježene pri prethodnom pregledu. U tom slučaju se na takve stvari obraća više pažnje prilikom ispitivanja.

Ako se radi o prvom ispitivanju mašine, potrebno je pregledati ateste i certifikate koje je proizvođač dostavio uz tehničku dokumentaciju, a u skladu sa zakonskim obvezama. Najveći problem s tehničkom dokumentacijom je prilikom pregleda starih mašina i postrojenja. Danas se još uvijek susrećemo sa mašinama proizvedenim od 1960. do 1980. godine,pa i ranije i teško je očekivati da će se za njih moći naći tehnička dokumentacija.

Upotrebne dozvole

Također je prije pregleda pojedinih mašina, odnosno postrojenja potrebno zatražiti i potvrde o dodatnim pregledima kao što su na primjer: za postrojenja gdje susrećemo posude pod pritiskom zatražiti dokaz o njihovim ispitivanjima ovlaštene organizacije, kao i potvrde o obavljenom servisu i pregledu sigurnosnih ventila ili za plinske kotlove zatražiti potvrde o ispitivanju nepropusnosti plinske instalacije, detekcije plina i slična ispitivanja koja će dokazati da su pojedini dijelovi postrojenja ispravni.

Elektro instalacije

Za kompresore je neophodno zatražiti potvrdu o dodatnom pregledu i ispitivanju rezervoara, ventila sigurnsti, sklopke, te potvrdu o ispitivanju elektro instalacije (ZDN). Za dizalice je, pravilnikom o dizalicama, definisan postupak ispitivanja koji se mora slijediti i prezentirati. Ova ispitivanja su prethodna ispitivanja. Po obavljenim pripremnim radovima može se započeti s ispitivanjima na terenu. Ispitivanje mašina i uređaja provodi se u dvije faze:

 • Ispitivanjem mašina u mirovanju te,
 • Ispitivanjem mašina u pogonu.

Ispitivanje mašina u mirovanju podrazumijeva očitavanje podataka s pločice s podacima. Pločica sadrži naziv proizvođača, seriju i broj, godinu proizvodnje.

Nakon toga, treba utvrditi Pripremni radovi Ispitivanje u mirovanju Ispitivanje u radu. Smještaj mašine u radnoj prostoriji i njena neposredna radna okolina, kao i međusobni razmještaj mašina bitno utječu na pojavu nesigurnosti u radu.

Pri tome treba posebno obratiti pažnju na ove činjenice:

 • Jesu li osigurani slobodna površina i slobodni prostor za radnika,
 • Da li je pored mašine osiguran smještaj alata i pribora i na koji način,
 • Da li je osigurana površina posebno za odlaganje predmeta rada po vrstama,
 • Da li je površina poda radnog mjesta čista, bez ulja, masnoća i neoštećena,
 • Postoji li pred mašine izolacijski pod protiv hladnoće (drvena rešetka, podmetači ili podloge od toplinski izolirajućeg materijala),
 • Postoji li oko mašine slobodan prostor s minimalnim razmakom od druge mšine 0,75 m zbog održavanja i popravaka mašine,
 • Jesu li zaštićena susjedna radna mjesta (npr. postoji li zaštitni paravan koji sprečana odlijetanje letećih čestica u prostor susjednog radnog mjesta),
 • Da li je mašina smještena neposredno uz transportni put te da li zbog toga postoji opasnost za radnika.

Kontrola uređaja za upravljanje.

Pod uređajima za upravljanje podrazumijevaju se uređaji za puštanje u pogon i zaustavljanje. Kod njih se pregledom utvrđuje:

 • Imaju li uređaji za uključivanje u pogon i isključivanje iz pogona oznake “uključeno”, “isključeno“,
 • Imaju li uređaji za pokretanje pojedinih dijelova mašine odgovarajuće oznake (natpis ili simbol), koje označavaju kretanje dijelova mašine, koji se ostvaruju djelovanjem na te uređaje,
 • Jesu li uređaji za uključivanje i isključivanje iz pogona, (npr. tipkala), označeni odgovarajućim bojama, (za uključivanje crna ili zelena boja, za isključivanje crvena),
 • Da li je izvedba uređaja za upravljanje odgovarajuća,
 • Da li je smještaj uređaja za upravljanje takav da se može njime sigurno i bez napora rukovati, odnosno jesu li u granicama propisanih pravila za stojeći ili sjedeći položaj,
 • Ako se upravljanje mašinom obavlja u sjedećem položaju, treba provjeriti odgovara li sjedalo fiziološkim zahtjevima tijela radnika.

Posjetite našu webstranicu.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci