Zaštita na benzinskim pumpama

Zaštita na benzinskim pumpama

Zaštita na benzinskim pumpama propisuje da skladištenje i pretakanje naftnih derivata smiju obavljati samo osposobljeni i ovlašteni radnici koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete zaštite na radu.

Svaki prodavač na benzinskoj pumpi mora biti osposobljen za početno gašenje požara, rukovanje vatrogasnim aparatima i priručnim sredstvima za gašenje požara.

Prilikom točenja goriva dužnost prodavača je sljedeća:

 • paziti da se pri punjenju vozila i pretakanju ne prolijeva gorivo; ako primijeti propuštanje, ili curenje goriva na bilo kojem mjestu instalacije i armature na benzinskoj pumpi, treba odmah obavijestiti poslovođu;
 • u slučaju prolijevanja goriva po vozilu ili tlu obrisati i odstraniti s motornog vozila i tla proliveno gorivo;

Ukoliko se prolije gorivo po unutrašnjosti vozila, prostoru motora ili prtljažniku:

 • ne smije dopustiti paljenje motora i svjetla,
 • potrebno je odgurati vozilo na prostor 10-15 m od spremnika i pumpnih agregata,
 • potrebno je odstraniti sve proliveno gorivo,
 • potrebno je dobro provjetriti vozilo prirodnim propuhom
 • tek nakon tih radnji, dopustiti pokretanje motora na vozilu;
 • paziti da ne puni vozilo ako motor radi; motor vozila treba ugasiti za vrijeme punjenja;
 • ne smije dopustiti pokretanje motora vozila za vrijeme punjenja;
 • da ne drže u prodavaonici kante i posude s benzinom;
 • da na području benzinske postaje ne puši i ne dopusti strankama da puše, bilo na terenu ili u motornom vozilu;
 • da ne dopusti ispuštanje istrošenog ulja iz motora po tlu benzinske postaje i u kanalizaciju;

Kod prijema naftnih derivata dužnost prodavača je sljedeća:

 • da provjeri da li je vozač AC isključio motor i vanjsko grijanje vozila prije početka istakanja tekućeg goriva;
 • dužan pripremiti prijevozni vatrogasni aparat od najmanje 50 kg sredstva za gašenje za klasu požara A, B i C ili dva vatrogasna aparata od najmanje 9 kg;
 • prekontrolisati da je vozač priključio autocisternu na uređaj za uzemljenje u nultom položaju;
 • namjestiti psihološku barijeru oko autocisterne (zabraniti neovlašten pristup);
 • namjestiti prometni znak upozorenja ispred/iza autocisterne (CISTERNA PRIKLJUČENA );
 • poklopac mjerne cijevi rezervoara obavezno mora biti zatvoren;
 • sa pretakanjem početi kada se utvrdi da su u oknu podzemnog spremnika svi otvori zatvoreni i kad su poduzete potrebne mjere za sprječavanje mogućeg prepunjavanja spremnika;

MJERE PRVE POMOĆI

Nakon udisanja:

 • Osobu izvesti na svježi zrak i staviti u polu ležeći položaj, smirivati je. Ako je potrebno, dati umjetno disanje i/ili primijeniti masažu srca. U slučaju pojave glavobolje, vrtoglavice, mučnine i trajnih tegoba zatražiti savjet liječnika. U slučaju nesvjestice prebaciti ozlijeđenu osobu u bolnicu, u bočnom položaju, pazeći na prohodnost dišnih puteva.

Nakon dodira s kožom:

 • Svući natopljenu odjeću i obuću, a mjesta dodira isprati temeljito vodom i sapunom barem 15 – 20 minuta. U slučaju pojave crvenila potražiti savjet doktora.

Nakon dodira s očima:

 • Čistim rukama razmaknuti kapke i ispirati tekućom vodom barem 15 – 20 minuta. U slučaju pojave jakog crvenila, pečenja ili suzenja potražiti pomoć oftamologa.

Nakon gutanja:

 • NE izazivati povraćanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Staviti unesrećenu osobu u polu ležeći položaj i prevesti u bolnicu.

Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć / liječnika:

Prilikom prebacivanja unesrećene osobe u bolnicu treba sa sobom ponijeti uputu o medicinskoj brizi za otrovanje derivatima. Smirivati i paziti pri povraćanju jer postoji mogućnost pojave edema pluća. Pokazati naljepnicu s ambalaže ili STL.

MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

Pogledajte članak: 5 minuta koje su ključne pri gašenju požara

Protupožarne mjere za posebne opasnosti:

 • Ukloniti sve izvore zapaljenja, ako je potrebno pozvati vatrogasce i policiju. Posebno voditi računa o tome da postoji trajna opasnost od stvaranja eksplozivne smjese sa zrakom na sobnoj temperaturi.

Posebne metode za gašenje požara:

 • Korištenje vodene magle i vodenog spreja za hlađenje površina izloženih toplini i za zaštitu osoba. Samo osobe uvježbane za protupožarnu zaštitu mogu koristiti vodeni sprej (raspršena voda).

Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:

 • Samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa sabijenim zrakom (HRN EN 137), komplet za zaštitu od zračenja topline.

Posebne opasnosti izloženosti:

 • Pare su teže od zraka te se zadržavaju u blizini tla i na mjestima udubljenja.

MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

Osobne mjere opreza kada je u:

 • Ugrožene prostore temeljito provjetravati. Na vidljivom mjestu istaknuti znak zabrane ulaska i rad s otvorenim plamenom i uređajima koji iskre. Mjeriti koncentraciju benzinskih para u zraku, prema propisima. Obvezno upotrijebiti zaštitnu opremu, a kada su koncentracije iznad 100 ppm koristiti masku za cijelo lice (HRN EN 136/AC:2006) s filterom “A” (HRN EN 14387). Kod koncentracija iznad 3000 ppm primijeniti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa sabijenim zrakom (HRN EN 137).

Mjere zaštite okoliša:

 • Utvrditi područje opasnosti i spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove, kanale, drenažne sustave i tlo iskapanjem zaštitnog jarka, ograđivanjem vrećama napunjenim suhim pijeskom, zemljom ili glinom. Omogućiti dobru ventilaciju prostora. U slučaju većih istjecanja obavijestiti Službu za izvanredna stanja na broj 112.

Način čišćenja i sakupljanja:

Iz oštećenog spremnika pumpom u sigurnosnoj izvedbi pretočiti u praznu cisternu – spremnik. Ukloniti ostatak s tla koristeći adsorpcijska sredstva (pijesak, mineralne adsorbense i druge inertne materijale). Otpadni materijal i uklonjeni kontaminirani površinski sloj tla staviti u spremnike i čvrsto zatvoriti, te do zbrinjavanja skladištiti u dobro prozračenim prostorijama. Predati na zbrinjavanje pravnim osobama za zbrinjavanje opasnog otpada, ovlaštenim od strane ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Mjesto prolijevanja benzina u radnom prostoru treba, nakon što se ukloni tekućina, oprati sapunastom vodom, a potom čistom vodom.

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje

Mjere opreza:

Zaštita na benzinskim pumpama podrazumijeva da derivate treba držati daleko od izvora toplote i ukloniti sve izvore paljenja.

Pretakati na namjenski uređenim mjestima uz osiguranje provjetravanja/odvođenja zraka. Koristiti ispravnu opremu i uređaje. Ne upotrebljavati iskreći alat. Na radnom prostoru i u skladištu osigurati nepropustan pod otporan na otapala. Podovi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom u sistemu za odvođenje statičkog elektriciteta moraju imati prelazni otpor <1 MΩ.

Uzemljiti uređaje i poduzeti mjere zaštite od statičkog elektriciteta: uzemljenjem, ionizacijom zraka, upotrebom antistatičkog materijala, održavanjem vlažnosti zraka iznad 65%, odvođenjem statičkog elektriciteta influencijom.

Upute za sigurno rukovanje:

Zabranjeno je pušiti, jesti, piti i držati hranu u prostoriji u kojoj se rukuje naftnim derivatima. Osobnu odjeću držati odvojeno od radne odjeće i radnog mjesta. Obavezno nositi propisano radno odijelo, gumene čizme, zaštitne rukavice i naočale. Jako zaprljana, namočena ili poderana odjeća mora se odmah promijeniti. Strogo izbjegavati dodir s kožom i očima.

Skladištenje naftnih derivata

Tehničke mjere i uvjeti skladištenja naftnih derivata

PRIKLADNI: Skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima, propisno izvedenim i opremljenim uz osiguranje provjetravanja prostora i odgovarajuće temperature. Poduzeti mjere protiv elektrostatičkog napona.

IZBJEGAVATI: Skladištenje u prostoru s drugim hemikalijama, posebno onih koje mogu izazvati požar. Na skladištu ne držati iskreći alat ili uređaje koji mogu proizvesti iskru.

Ukoliko imate dodatnih pitanja kada je u pitanju zaštita na benzinskim pumpama kontaktirajte nas na brojeve telefona ili email-a.

Vaša Vatrozaštita d.o.o Živinice

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci