Plan evakuacije

Osim Zakona o zaštiti na radu, obveza evakuacije i spašavanja u slučaju izvanrednog događaja propisana je i Zakonom o zaštiti i spašavanju. Ovim zakonom je utvrđeno da su pravne osobe dužne organizirati zaštitu i spašavanje od prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

Zakon o planu evakuacije

Zakon o zaštiti na radu propisuje plan evakuacije kod kojeg:

 • poduzimanja preventivnih mjera za zaštitu od požara i spašavanja te osiguranje pozivanja i postupanja javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje
 • postupanja u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti za život i zdravlje radnika
 • određivanja i edukacije ovlaštenih radnika za provedbu mjera zaštite, kao i samih radnika za slučaj neposredne opasnosti
 • osiguranja potrebne opreme, te osobnih zaštitnih uređaja i opreme.

Uputa za izradu plana evakuacije i spašavanja

Poslodavac koji na jednoj lokaciji ima više objekata za rad, vanjska postrojenja i mjesta rada trebao bi za svaki objekt izraditi plan, a nakon toga i plan za čitavu lokaciju s obzirom da izvanrednim događajem može biti obuhvaćen dio ili čitava lokacija. Poslodavac bi trebao izraditi posebnu uputu o načinu izrade plana evakuacije i spašavanja kako bi svi rukovoditelji kod izrade planova postupali na jedinstven način i prema metodologiji propisanoj uputom. Također bi u uputi trebalo navesti ko je i odgovorna osoba za izradu plana lokacije, a na temelju izrađenih planova za objekt rada/postrojenje.

Plan evakuacije

Sadržaj plana evakuacije i spašavanja

Uvod plana trebao bi sadržavati naziv društva, organizacijsku jedinicu i naziv objekta za rad za koji se plan donosi, zatim obvezu temeljem koje se donosi plan (propis, opći akt poslodavca i sl.), tko ga donosi (sukladno aktu poslodavca), datum donošenja, te sadržaji koji su obuhvaćeni planom.

Elementi sadržaja plana mogu biti sljedeći:

 • opis objekta u kojem se obavlja rad,
 • djelatnosti koje se obavljaju u objektu, odnosno na pojedinim etažama/prostorijama,
 • popis opasnih radnih tvari koje se upotrebljavaju s njihovim opasnim svojstvima,
 • postrojenja/tehnološke linije koje služe za obavljanje određene proizvodnje/prerade/ skladištenja te njihov opis,
 • opis sustava/opreme za gašenje požara,
 • broj zaposlenih radnika u objektu, po pojedinim prostorijama, mjestima rada,
 • procjena mogućeg nastanka izvanrednog događaja,
 • procjena mogućih štetnih učinaka na radnike, objekte, postrojenja, okoliš,
 • obveze radnika i njihovo postupanje pri nastanku određenog izvanrednog događaja,
 • odgovorne osobe za provedbu evakuacije i spašavanja, njihove odgovornosti i postupci,
 • tijek i način izvješćivanja o izvanrednom događaju,
 • popis opreme potrebne za evakuaciju i spašavanje uključujući i osobna zaštitna sredstva po objektu/etažama/prostorijama,
 • način edukacije i upoznavanja radnika i odgovornih osoba za provedbu evakuacije i spašavanja s planom i njihovim obvezama/odgovornostima,
 • prikaz tlocrta radnih prostorija te smjerova za evakuaciju i spašavanje po etažama,
 • prikaz zbornih mjesta izvan objekta/na lokaciji poslodavca/izvan lokacije poslodavca.

Opis objekta u kojem se obavlja rad i za koji se plan donosi

U ovom dijelu trebalo bi opisati objekt, npr.:

 • prizemni, višespratni, broj etaža,
 • navesti vrste i kvalitetu materijala upotrijebljenih za izgradnju objekta (npr. konstrukcija je od armiranog betona s vanjskim zidovima od cigle, a ako je dostupan podatak o stepenu zaštite od potresa trebalo bi ga navesti),
 • broj stubišta s naznakom stubišta za nuždu te materijali od kojih su izrađena (npr. armirani beton i kamene ploče, drvo i sl.), broj liftova (npr. za: prijenos tereta, prijevoz osoba, prijevoz osoba i tereta),
 • vrsta instalacija u objektu i njihova namjena (npr. električne instalacije u sigurnosnoj izvedbi, vodootporna električna instalacija, plinska instalacija s naznakom
 • vrste plina npr. zemni plin, CO2, O2, H2, zatim ventilacijski sistemi, sistemi i za detekciju plinova i para i sl.),
 • broj radnih i pomoćnih prostorija, hodnika i prolaza s prikazom njihovih dimenzija,
 • broj i raspored unutarnjih vrata po prostorijama s dimenzijama, broj izlaznih vrata na objektu s dimenzijama te načinom otvaranja, materijali od kojih su izrađena vrata (npr. drvena, metalna, plastična i sl.), broj i raspored dimenzije prozora i vrsta materijala od kojih su izrađeni,
 • ostalo po potrebi.
Plan evakuacije

Oznaka djelatnosti koje se obavljaju u objektu/prostoriji

Trebalo bi navesti djelatnost/djelatnosti koje se obavljaju u objektu, odnosno po etažama ili radnim prostorijama kao npr.:

 • proizvodnja i obrada metala,
 • obrada drveta i proizvodnja predmeta od drva (namještaj, vrata, prozori i sl.),
 • proizvodnja kemikalija i farmaceutskih aktivnih supstanci,
 • proizvodnja boja, lakova i pigmenata,
 • proizvodnja plastičnih materijala i izrada raznih proizvoda,
 • proizvodnja prehrambenih artikala,
 • ostalo.

Sustemi/oprema za sprečavanje i gašenje požara

Vezano za dojavu, sprečavanje i gašenje požara ugrađene su i poduzete sljedeće mjere zaštite npr.:

 • ručni i prijevozni aparati za gašenje početnih požara (navesti prostorije/prostore/mjesta postavljanja),
 • vanjska i unutarnja hidrantska mreža s unutrašnjim hidrantskim ormarićem (navesti prostorije/prostore/mjesta instalacije), stabilna automatska sprinkler instalacija (navesti prostorije/prostore/mjesto instalacije),
 • drenčer instalacija (navesti prostorije/prostore/mjesto instalacije),
 • bacači voda-pjena (navesti prostorije/prostore/mjesto instalacije),
 • sustav za dojavu požara (navesti prostorije/prostore/mjesto instalacije, način funkcioniranja),
 • sustav za detekciju zapaljivih plinova i para (navesti prostorije/prostore/mjesto instalacije, način funkcioniranja).

Postupanje radnika nakon izvanrednog događaja

Poduzimanje određenih radnji/postupaka treba utvrditi s obzirom na mogući izvanredni događaj, jer postupci mogu biti drugačiji za elementarnu nepogodu, eksploziju i požar, te tehnološke nesreće (npr. istjecanje, oslobađanje ili
prosipanje opasne tvari).

Treba reći da postupci ovise i o procesima rada, tehnologiji rada, instaliranoj radnoj opremi, vrsti instalacije i dr. Uobičajeni postupci radnika – ako ih je moguće izvršiti bez opasnosti za život i zdravlje i ako nisu u suprotnosti s proizvodnim propisom – kod tehnoloških nesreća, eksplozije i požara:

 • prekid dovoda tvari i energetskih medija u postrojenje,
 • isključivanje dovoda električne energije,
 • obavještavanje određene službe poslodavca na način koji je utvrđen aktom poslodavca (vatrogasnu postrojbu/vatrogasca, službu/ovlaštenu osobu za zaštitu od požara, odnosno prema potrebi vanjske nadležne institucije pozivom na telefonski broj 93 ili 112),
 • postupanje prema utvrđenoj shemi obavješćivanja poslodavca (shema bi trebala biti sastavni dio Plana),
 • početno gašenje požara i saniranje radnog okoliša (neutralizacija/skupljanje prolivene/prosipane tvari, provjetravanje, sprečavanje prodiranja i sl.) samo ako nije ugrožen život i zdravlje radnika.

U slučaju hitne evakuacije radnici bi trebali postupiti na sljedeći način:

 • osigurati svu opremu kojom se koriste,
 • ne skupljati svoje lične stvari,
 • napustiti objekt na siguran način putem najbližeg sigurnog izlaza,
 • izabrati najsigurniji put do zbornog mjesta,
 • na zbornom mjestu pričekati odgovornu osobu da obavi prozivku,
 • biti dostupni odgovornoj osobi i ne vraćati se na mjesto rada dok ne dobiju upute.

Postupak obavještenja o izvanrednom događaju

Obavještenje i uzbunjivanje o izvanrednom događaju od radnika i odgovornih osoba obavlja se na način utvrđen općim aktom poslodavca i planom. Shema izvješćivanja treba biti sastavni dio plana iz koje je vidljivo tko treba izvijestiti:

 • vatrogasnu postrojbu/vatrogasca ili drugu odgovornu osobu o izvanrednom događaju unutar društva,
 • vanjsku službu za gašenje požara/spašavanje izvan društva,
 • odgovornog rukovoditelja proizvodnje gdje se dogodio izvanredni događaj,
 • upravljačku strukturu društva,
 • druge subjekte.
Plan evakuacije

Popis opreme potrebne za evakuaciju i spašavanje i ličnih zaštitnih sredstava

S obzirom na djelatnosti/radne procese koji se obavljaju u objektu, moguće izvanredne događaje, mogući stepen i opseg opasnosti, potrebno je utvrditi:

 • opremu (ljestve, zaštitni pojas, užad, lopata, pijuk, kanta, poluga, nosila i dr.),
 • lična zaštitna sredstva (plinske maske s odgovarajućim cjedilom, dišni izolacijski aparati za slučaj požara, kacige, hemijska odijela, odgovarajuće zaštitne rukavice i dr. po potrebi),
 • opremu i sredstva za pružanje prve pomoći sukladno propisima, struci, sigurnosno- tehničkim listama za opasne tvari koja treba biti osigurana za uspješnu provedbu evakuacije i spašavanja.

Pojsetite našu web stranicu.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci